Obchodné podmienky

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. je ako vlastník vozidiel, resp. záložný veriteľ oprávnená vyhlásiť v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na vozidlá určené na predaj, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. alebo ktoré sú predmetom zálohu na základe záložných zmlúv, v ktorých spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. vystupuje ako záložný veriteľ. Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. na základe oznámenia zverejneného na web stránke aukcie.quatrocar.sk vyhlási obchodnú verejnú súťaž na predaj vyššie uvedených vozidiel špecifikovaných na web stránke aukcie.quatrocar.sk. Obchodná verejná súťaž sa koná formou e-aukcie, na ktorej účastníci e-aukcie predkladajú svoje návrhy, pričom kúpna zmluva, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k predmetnému vozidlu bude uzatvorená s účastníkom e-aukcie s najvyššou ponukou kúpnej ceny.

Priebeh a pravidlá e - aukcie

Informácie o vozidlách, ktoré sú určené k predaju formou e - aukcie budú zverejnené na internetovej stránke aukcie.quatrocar.sk spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s.. Ponuka vozidiel vrátane všetkých technických údajov, fotografií a ceny bude k dispozícií v deň zaradenia MOV do e-aukcie.

Aktualizácia MOV zaradených do e-aukcie sa bude konať každý utorok a piatok s výnimkou štátnych sviatkov, kedy sa aktualizácia uskutoční v najbližší pracovný deň.

Ponúkané vozidlá si účastníci e-aukcie majú možnosť prezrieť a odskúšať v areáli spoločností Autonova Poprad – východ a Jovacar Poprad.

Každé vozidlo bude označené poradovým číslom, pod ktorým je ponúkané v aukcii a na požiadanie je k nahliadnutiu znalecký posudok a kópia technického preukazu. Vozidlá si môžu záujemcovia odskúšať skúšobnou jazdou. Po absolvovaní skúšobnej jazdy a prezretia si predmetného ponúkaného vozidla záujemca potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s technickým stavom vozidla a s údajmi v technickom preukaze, ako aj s ostatnou dokumentáciou o vozidle a že sa osobne presvedčil o stave vozidla v akom sa nachádza. Počas doby prehliadky vozidiel bude k dispozícií zodpovedný pracovník, ktorý bude poskytovať základné technické informácie k vozidlám.

Prebieh e-aukcie a možnosti zaregistrovania.

Záujemca o účasť na e-aukcii vyplní registračný formulár a následne mu bude zaslaná sms o registrácii. Po prijatí účastníckeho hesla a kódu bude možné vstupovať do e-aukcie a aktívne sa zapájať do jej priebehu. Záujemca o účasť na e-aukcii súčasne vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu týchto obchodných podmienok a súhlasí s jej obsahom. Tiež vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. V priebehu stanoveného času môžu zaregistrovaní účastníci e-aukcie aktívne vstupovať do aukcie a zvyšovať svoju ponuku na konkrétne vozidlo. Zvýšenie ceny musí byť v minimálnej výške 30 € a maximálnej výške 100 €. Každé MOV sa bude nachádzať v aukčnej ponuke 7 kalendárnych dní s uzavretím možností nahadzovania licitovať konkrétne MOV v 7 deň o 21.00 hod. s výnimkou, že po poslednom finančnom navýšení ceny na konkrétne vozidlo sa posúva ukončenie e-aukcie u konkrétneho vozidla o 5 minút. To znamená, že keď príde navýšená finančná ponuka na konkrétne vozidlo o 20.58 hod., posúva sa ukončenie e-aukcie na konkrétne jednotlivé vozidlo o 5 minút, t.j v tomto prípade do 21.03 hod. Takto sa bude postupovať v e-aukcii u jednotlivých vozidiel až do chvíle, keď uplynie od posledného finančného navýšenia päťminútový limit. Po tomto limite sa e-aukcia ukončí. Účastník e-aukcie, ktorý navýši finančnú ponuku za konkrétne vozidlo a jeho ponuka bude prekonaná, bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom v danom momente /zabezpečuje sa automaticky softwarom/. E-aukcia vozidiel, na ktoré bola posledná ponuka do 20.55 hod., budú ukončené o 21.00 hod. Uzatvorenie kúpnej zmluvy prináleží pre najvyššiu finančnú ponuku, teda za najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmetné vozidlo bude považovaný návrh účastníka e-aukcie, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Vozidlá, o ktoré nebude v e-aukcii záujem, budú následne zaradené do zoznamu vozidiel na stránke aukcie.quatrocar.sk a budú ponúkané na predaj v stanovenej cene v areáli spoločnosti Autonova Poprad – východ a Jovacar Poprad.

Za prípadne poruchy na internete počas konania e-aukcie spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. nezodpovedá.

Aktuálnym časom servera sa riadia všetci účastníci e-aukcie.

Consumer Finance Holding, a.s. je oprávnený znemožniť ďalší prístup užívateľovi, ak má podozrenie, že došlo k porušeniu obchodných podmienok.

Spôsob uhradenia kúpnej ceny a prevzatie vozidla.

Po skončení aukcie bude víťazný účastník vyrozumený e-mailom/telefonicky o :

  • termíne vyplatenia finančnej ponuky, teda kúpnej ceny predmetného vozidla /spravidla 2 dni/
  • podpísaní kúpnej zmluvy na konkrétne vozidlo v areáli Autonova Poprad – východ alebo Jovacar Poprad, kde si následne vozidlo spolu s dokladmi prevezme

Víťazný účastník je povinný v stanovenom termíne uhradiť celú kúpnu cenu a uzatvoriť kúpnu zmluvu spravidla do dvoch dní. V prípade, že víťazný účastník nezaplatí v stanovenom termíne celú kúpnu cenu, uzatvorenie kúpnej zmluvy prináleží účastníkovi e-aukcie v poradí s druhou najvyššou finančnou ponukou.

Záverečné ustanovenia.

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka tieto obchodné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť, pričom zmenu alebo zrušenie je povinná uverejniť rovnakým spôsobom, ktorým boli vyhlásené tieto obchodné podmienky.

Príloha: Kúpna zmluva - pôžička | Kúpna zmluva - zabezpečovací prevod

Prevádzkovateľ : Consumer Finance Holding, a.s. Bernolákova 4681/17, 058 01 Poprad

Informácie : 0915 931 909
E-mail : lgrenova@cfh.sk 

Adresa areálov uskladnenia vozidiel :
Autonova, Priemyselný areál Východ, 3406, Poprad
Jovacar – Poprad, /za Baumaxom smer Prešov/